Pomoc prawna dla osób prywatnych

Kancelaria udziela profesjonalnej pomocy prawnej, dokładając najwyższej staranności i kierując się zasadami etyki zawodowej z następujących dziedzin prawa:

1. prawa cywilnego

Kancelaria reprezentuje klientów m.in. w sprawach :

 - o zapłatę, 
 - o odszkodowanie, 
 - o wydanie rzeczy,
 - o zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego,
 - o bezpodstawne wzbogacenie,
 - o dochodzenie roszczeń wynikających z poszczególnych umów,
 - w sprawach urządzeń przesyłowych:
 • - o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

 • - o  ustanowienie służebności przesyłu,

 • - o wykup nieruchomości,

  - sprawy spadkowe:
 • - o stwierdzenie nabycia spadku,

 • - o dział spadku,

 • - o ustalenie nieważności testamentu,

 • - o zachowek,

 • - inne,

  - sprawy konsumenckie:
 • - roszczenia z umów dotyczące m.in. rękojmi i gwarancji,

  -sprawy mieszkaniowe:
 • - o eksmisję,

 • - o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,

 • - i inne.

2. prawa rodzinnego i opiekuńczego

Kancelaria reprezentuje klientów m.in. w sprawach :

- o rozwód,
-o separację,
- o alimenty na rzecz małoletniego dziecka,
- o alimenty na rzecz małżonka,
- o unieważnienie małżeństwa,
- o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
- o zaprzeczenie i ustalenie macierzyństwa,
- o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- o ubezwłasnowolnienie,
- o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
- i inne.

3. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria reprezentuje klientów m.in. w sprawach :

 • o zapłatę wynagrodzenia,
 • o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • o sprostowanie świadectwa pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • odwołanie od wypowiedzenia,
 • o odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobami zawodowymi,
 • odwołań od decyzji ZUS, KRUS w sprawach ubezpieczeń społecznych,
 • i inne.
  


  4. prawa administracyjnego

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed organami administracji rządowej oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym m.in. w sprawach:

 • przygotowania odwołań od decyzji,
 • skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • i inne. 

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rozmus

Uchwałą nr 698/VIII/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu Radca Prawny Agnieszka Rozmus została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem: WŁ/L/443.

Twitter