Doradztwo Prawne

 Udzielamy porad i konsultacji prawnych za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji

Opinie Prawne

 Sporządzamy opinie prawne w oparciu o przedstawiony przez klienta stan faktyczny i dokumentację.

Projekty umów i aktów prawnych

Opracowywujemy projekty umów i aktów prawnych jak również opiniujemy umowy i akty przedłożone przez klientów.

Zastępstwo Prawne

Występujemy przed sądami i organami administracji publicznej, bierzemy udział w negocjacjach w postępowaniu przedsądowym.

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Opublikowano w Blog

Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r.
Poz. 208
USTAWA
z dnia 24 stycznia 2014 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 15110 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) przy wykonywaniu prac:
a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu
przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego
dniami pracy,
b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.”;
2) w art. 15111 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 1519a ust. 3 oraz
art. 15110 pkt 1–9 i 11, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 99,

Kancelaria radcy prawnego Agnieszka Rozmus

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rozmus świadczy kompleksowe usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa, w tym w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczone usługi kierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów i instytucji finansowych.

 

Uchwałą nr 698/VIII/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu Radca Prawny Agnieszka Rozmus została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem: WŁ/L/443.

Twitter