Doradztwo Prawne

 Udzielamy porad i konsultacji prawnych za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji

Opinie Prawne

 Sporządzamy opinie prawne w oparciu o przedstawiony przez klienta stan faktyczny i dokumentację.

Projekty umów i aktów prawnych

Opracowywujemy projekty umów i aktów prawnych jak również opiniujemy umowy i akty przedłożone przez klientów.

Zastępstwo Prawne

Występujemy przed sądami i organami administracji publicznej, bierzemy udział w negocjacjach w postępowaniu przedsądowym.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Opublikowano w Blog

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r.
Poz. 84
USTAWA
z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Art. 1. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198) w art. 30 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Środki gromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane na sfinansowanie potrzeb
pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, środki podlegają zwrotowi na rachunek, o którym mowa w ust. 1,
w wysokości i terminie umożliwiających ich przeznaczenie na cele określone w ust. 3.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorows

Kancelaria radcy prawnego Agnieszka Rozmus

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Rozmus świadczy kompleksowe usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa, w tym w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, rodzinnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczone usługi kierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów i instytucji finansowych.

 

Uchwałą nr 698/VIII/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu Radca Prawny Agnieszka Rozmus została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem: WŁ/L/443.

Twitter